OZNAMY

Vážení rodičia,

radi by sme Vás informovali o zmenách, ktoré vyplývajú z nového Zákona č. 209/2019Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmeny nadobúdajú platnosť od 01.01. 2021.
Od školského roku 2021/2022 bude musieť každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31.8. 2021 plniť povinné predprimárne vzdelávanie (ďalej PPV)  buď v materskej škole (ďalej MŠ), alebo formou individuálneho vzdelávania. PPV v MŠ trvá jeden školský rok. Od školského roku 2022/2023 k zápisu dieťaťa na školskú dochádzku, bude zákonný zástupca (ďalej ZZ) povinný predložiť doklad o získaní PPV.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku, nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ MŠ rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ (po starom odklad školskej dochádzky), na základe:

 • písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP, CŠPP)
 • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast
 • s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.

Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia PPV v MŠ, nedosiahne školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole (ďalej ZŠ).

Na PPV môže dieťa nastúpiť aj predčasne. Vtom prípade, ZZ požiada, aby bolo na PPV v MŠ prijaté jeho dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta. K žiadosti je povinný predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Jedná sa o výnimočné prijatie na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole. Týka sa najmä detí, ktorých rodičia majú záujem o predčasný nástup na školskú dochádzku (predčasné zaškolenie) v školskom roku 2022/2023. Detí, ktoré nedosiahnu šesť rokov veku do 31.8.2022.

Ak v jarných mesiacoch v roku 2022 plánujete požiadať o to, aby Vaše dieťa, ktoré nedovŕši šiesty rok veku do 31.8. 2022, bolo výnimočne prijaté naplnenie povinnej školskej dochádzky v šk. roku 2022/2023 (po starom predčasné zaškolené),ste ako ZZ povinný k žiadosti priložiť:

 • súhlasné vyjadrenie príslušného CPPPaP
 • súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast
 • doklad o získaní predprimárneho vzdelania (tento doklad môže získať len dieťa, ktoré začalo plniť PPV pred dovŕšením piateho roku veku).

Ak uvažujete o predčasnom zaškolení v septembri 2022, je nutné v jarných mesiacoch 2021 požiadať CPPPaP o psychologické vyšetrenie, v súvislosti so súhlasným vyjadrením sa k výnimočnému (predčasnému) prijatiu dieťaťa na PPV od septembra 2021.
Opätovne o rok, pred vstupom do školy, bude nutné zopakovať psychologické vyšetrenie v súvislosti s posúdením vhodnosti predčasného začatia plnenia školskej dochádzky. Ak dieťa splní požiadavky na výnimočné prijatie na PPV –do predškolskej triedy v MŠ, neznamená to, že má o rok neskôr, zaručený aj predčasný nástup do ZŠ.

Deti, ktorých rodičia zvažujú predčasné zaškolenie v nasledujúcom školskom roku 2021/2022, nepotrebujú doklad o absolvovaní PPV. Potrebujú:

 • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
 • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast
 • informovaný súhlas ZZ.

ZZ dieťaťa môže požiadať o povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa riaditeľa MŠ, do ktorej bolo dieťa prijaté na PPV (kmeňová MŠ). O povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ kmeňovej MŠ v rámci rozhodovania o oslobodení dieťaťa od povinnosti dochádzať do MŠ podľa osobitného predpisu. Individuálne vzdelávanie v kmeňovej MŠ sa povoľuje dieťaťu, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a

 • jeho zdravotný stav mu neumožňuje účasť na PPV v kmeňovej MŠ
 • jeho ZZ o to požiada.

K žiadosti treba priložiť súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
Individuálne vzdelávanie zabezpečuje kmeňová MŠ, v rozsahu najmenej 2 hodiny týždenne.

Dieťaťu so zdravotným znevýhodnením, ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať do MŠ a jeho zdravotný mu neumožňuje sa vzdelávať, sa na základe:

 • súhlasného vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast
 • súhlasného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

neposkytuje vzdelávanie do pominutia dôvodov, pre ktoré došlo k oslobodeniu od povinnosti dochádzať do MŠ.

Milí rodičia,
v prípade záujmu o vyšetrenie školskej spôsobilosti Vášho dieťaťa v CPPPaP, Lichnerova 22 Senec, sa môžete kontaktovať na tel. čísle: 02/45926708 alebo e-mailom: mia.angel100@gmail.com alebo riaditel@poradnasenec.sk. Vyšetrenia školskej spôsobilosti realizované v CPPPaP budú prebiehať koncom marca 2021 až do júna 2021, pokiaľ to neovplyvní pandemická situácia na Slovensku.

Vedenie MŠ v spolupráci s CPPPaP Senec

Materská škola oznamuje, že v prípade žiadosti o prijatie dieťaťa (z vojnovej oblasti) na predprimárne vzdelávanie sa obráťte na Útvar školstva a športu Senec na Lichnerovej ulici č. 61 v časoch:

DeňHodiny
Pondelok07:30 – 14:30
Utorok07:30 – 14:30
Streda07:30 – 16:00
Štvrtok07:30 – 14:30
Piatok07:30 – 13:30

Bližšie informácie nájdete v prílohe: USMERNENIE pre cudzincov (z vojnovej oblasti), ktorí hľadajú pre dieťa základnú alebo materskú školu na území mesta SENEC