Informácie o projektoch, do ktorých je naša materská škola zapojená

- školské mlieko -

Zapojením detí do Európskeho školského mliečneho programu, ktorého
vyhlasovateľomje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sme sa snažili
o to, aby deti konzumovali mliečne výrobky a prijímali vyváženú stravu.

- školské ovocie -


Počas školského roka 2021/2022 mali deti možnosť prostredníctvom projektu Školský program jesť veľa ovocia a zeleniny a dozvedieť sa, aké je dôležité pre náš organizmus. Zlepšujú našu kondíciu, posilňujú náš imunitný systém a sú výborným zdrojom
prírodnej energie. Organizátorom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Dodávateľ Boni
Fructi, pravidelne zabezpečuje čerstvé ovocie, zeleninu, alebo výrobky z nich do MŠ. OZ hradí 20% z ceny dodaného ovocia alebo zeleniny. Cez projekt sme získali ovocný strom
(jabloň), ktorú deti spoločne s personálom MŠ zasadili na školskom dvore

- Zelená škola -

Zapojením sa do projektu Zelená škola, materská škola pokračovala v plnení úloh novo-schváleného enviromentálneho akčného plánu na tému ODPAD. V jarných mesiacoch sa
v spolupráci s členmi OZ Rada rodičov zrealizoval výmenný obchod hračiek a kníh. Deti si z domu priniesli hračky a knihy, ktoré už nepotrebovali a mohli si výmenou odniesť to, čo sa im zapáčilo a vedeli by to využiť.

S rodičmi sa uskutočnila aj brigáda, na ktorej sa z drevených paliet zmontoval kompostér, vytvorili sa vyvýšené záhony, do ktorých sa zasadili jahody a zelenina, vyrobila sa knižná búdka na celoročný výmenný obchod s knihami. Na záver školského roka, 28.06.2022, sa uskutočnili tvorivé dielne, v rámci ktorých si deti spoločne s rodičmi v areáli školského dvora vyrobili z odpadového materiálu
svietniky, vázy, detské korunky na hlavu….

- predplavecká príprava -

V spolupráci so Šport klubom Senec, pod vedením p. Ivany Hofericovej, sa deti predškolského veku v tomto školskom rokumali možnosť zapojiť do celoročného projektu Predplaveckej prípravy, ktorý prebiehal v areáli X-bionic v Šamoríne. Deti zvládli základy predplaveckej prípravy a odstránil sa u nich strach z vody.

- Tréning fonematického uvedomovania -

Tréning fonematického uvedomovania sa realizovalpočas školského roka a bol určený pre deti s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Pani učiteľka
prvky tejto metódy zaradila aj do výchovno-vzdelávacieho procesu s deťmi plniacimi povinné predprimárne vzdelávanie.

Výsledky tréningu sa prejavili pri vyšetrení školskej zrelosti detí. Tieto fonematické schopnosti sa významne podieľajú na budúcej kvalite čítania, stimulujú u dieťaťa tzv. predčitateľské spôsobilosti. Preventívne sme pôsobili proti
možnému zlyhaniu dieťaťa v základnej škole.

- Deň Zeme -

 cieľom tohto dňa bolo, aby sme si pripomenuli našu závislosť od cenných
darov, ktoré nám Zem dáva, a uvedomili si, že prírodné zdroje nie sú nevyčerpateľné. Treba sa preto, a v dnešných časoch venovať otázkam ochrany životného prostredia a zachovania biodiverzity pre budúce generácie.

Deti sa zapojili do projektu, ktorý organizovalo Mesto Senec na Námestí 1. Mája. Sadili rastlinky, formou prednášok sa dozvedeli ako sa
zodpovedne správať k nášmu životnému prostrediu, ako nakladať s odpadmi, neničiť biodiverzitu.

Na Deň Zeme prišli zamestnanci aj deti do MŠ v zelenom tričku. V triedach sme sa porozprávali o ochrane prírody, o planéte Zem a pod., vyrobil sa s deťmi spoločný plagát zameraný na Deň Zeme. Nakúpili sa kvetináče, hlina a semienka a zasadili sme si v každej triede rastlinky ako pažítku, bazalku a pod. Pažítku aj žeruchu sme si potom
s deťmi priebežne strihali a dávali na chlebík. Na dvore sa pozbierali odpadky, pozametali, pohrabali… Predškoláci boli na prechádzke a pozbierali nejaké odpadky aj v okolí MŠ. V rámci prechádzky sa predškoláci zastavili v COOP Jednote, kde sa im ukázalo ako a čo vyhadzovať do stroja na recyklovanie /fľaše a plechovky/.

- pomocný vychovávateľ -

MŠ sa zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR: Pomocný vychovávateľ. Projekt je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti v rámci pilotného overovania podporných opatrení do vzdelávania. Pomocný vychovávateľ podľa pokynov učiteľov materskej školy pomáhal pri:
• adaptácii detí na prostredie materskej školy,
• komunikácii s deťmi a ich zákonnými zástupcami,
• prekonávaní architektonických bariér,
• činnostiach zabezpečujúcich životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, odpočinok),
• obliekaní a vyzliekaní detí v rámci prípravy na pobyt vonku alebo odpočinok,
• zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia detí počas pobytu vonku a pri napr. sezónnych činnostiach, pri preprave hromadnými dopravnými prostriedkami,
• udržiavaní pozornosti detí počas predprimárneho vzdelávania,
• iných činnostiach súvisiacich s plnením školského vzdelávacieho
programu.