Informácie o projektoch, do ktorých je naša materská škola zapojená

- školské mlieko -

Zapojením detí do Európskeho školského mliečneho programu, ktorého
vyhlasovateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sa snažíme
o to, aby deti konzumovali mliečne výrobky a prijímali vyváženú stravu.

- školské ovocie -

Počas školského roka majú deti možnosť prostredníctvom projektu Školský program jesť veľa ovocia a zeleniny a dozvedieť sa, aké je dôležité pre náš organizmus.

Zlepšujú našu kondíciu, posilňujú náš imunitný systém a sú výborným zdrojom
prírodnej energie. Organizátorom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Dodávateľ Boni Fructi, pravidelne zabezpečuje čerstvé ovocie, zeleninu, alebo výrobky z nich do MŠ. OZ hradí 20% z ceny dodaného ovocia alebo zeleniny.

Cez projekt sme už získali ovocné stromy (jabloň, hrušku, slivku, marhuľu i malinové kríky), ktoré deti spoločne s personálom MŠ zasadili na školskom dvore

- Zelená škola -

Zapojením sa do projektu Zelená škola, materská škola pokračuje v plnení úloh novo-schváleného enviromentálneho akčného plánu na tému ODPAD. V MŠ sa v spolupráci s členmi OZ Rada rodičov realizujú výmenné obchody hračiek a kníh, tvorivé dielničky. S rodičmi sa každoročne uskutočňujú brigády, v rámci ktorých sa už z drevených paliet zmontoval kompostér, vytvorili sa vyvýšené záhony, do ktorých sa zasadili jahody a zelenina, vyrobila sa knižná búdka na celoročný výmenný obchod s knihami a dotykový chodník.

- predplavecká príprava -

Deti v spolupráci so Šport klubom Senec, pod vedením p. Ivany Hofericovej, majú možnosť dvakrát do roka absolvovať týždenný kurz  predplaveckej prípravy, ktorý prebieha v areáli X-Bionic v Šamoríne. Deti si osvojujú základy predplaveckej prípravy a odstraňuje  sa u nich strach z vody.

- Tréning fonematického uvedomovania -

Tréning fonematického uvedomovania sa realizovalpočas školského roka a je určený pre deti s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Pani učiteľka
prvky tejto metódy zaraďuje aj do výchovno-vzdelávacieho procesu s deťmi plniacimi povinné predprimárne vzdelávanie.

Výsledky tréningu sa prejavili pri vyšetrení školskej zrelosti detí. Tieto fonematické schopnosti sa významne podieľajú na budúcej kvalite čítania, stimulujú u dieťaťa tzv. predčitateľské spôsobilosti. Materská škola preventívne pôsobí proti
možnému zlyhaniu dieťaťa v základnej škole.

- Deň Zeme -

Cieľom tohto dňa je, aby sme si pripomenuli našu závislosť od cenných
darov, ktoré nám Zem dáva, a uvedomili si, že prírodné zdroje nie sú nevyčerpateľné. Treba sa preto, a v dnešných časoch venovať otázkam ochrany životného prostredia a zachovania biodiverzity pre budúce generácie.

Deti sa zapájajú do projektu, ktorý organizuje Mesto Senec na Námestí 1. Mája. Sadia sa  rastlinky, formou prednášok sa deti dozvedia ako sa
zodpovedne správať k nášmu životnému prostrediu, ako nakladať s odpadmi, neničiť biodiverzitu.

V triedach sa rozprávame o ochrane prírody, o planéte Zem a pod., vyrábajú sa spoločné plagáty zamerané na Deň Zeme. Nakúpia sa kvetináče, hlina a semienka a zasadia sa v každej triede rastlinky ako pažítka bazalka, žerucha a pod. Pažítku aj žeruchu si potom
deti dávajú na chlebík. Na dvore sa zbierajú odpadky, pozametá a pohrabe sa dvor… V rámci vychádzky sa deti zastavia v neďalekej predajni COOP Jednota, kde si vyskúšajú ako a čo vyhadzovať do stroja na recyklovanie /fľaše a plechovky/.

- pomocný vychovávateľ -

MŠ sa zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR: Pomocný vychovávateľ. Projekt je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti v rámci pilotného overovania podporných opatrení do vzdelávania. Pomocný vychovávateľ podľa pokynov učiteľov materskej školy pomáhal pri:
• adaptácii detí na prostredie materskej školy,
• komunikácii s deťmi a ich zákonnými zástupcami,
• prekonávaní architektonických bariér,
• činnostiach zabezpečujúcich životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, odpočinok),
• obliekaní a vyzliekaní detí v rámci prípravy na pobyt vonku alebo odpočinok,
• zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia detí počas pobytu vonku a pri napr. sezónnych činnostiach, pri preprave hromadnými dopravnými prostriedkami,
• udržiavaní pozornosti detí počas predprimárneho vzdelávania,
• iných činnostiach súvisiacich s plnením školského vzdelávacieho
programu.