ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

Školský vzdelávací program_pdf

ŠKOLSKÝ PORIADOK

Školský poriadok_pdf

Školský poriadok materskej školy vydáva riaditeľka Materskej školy, Fándlyho 2, 903 01 Senec v zmysle § 153 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov.

Materská škola ustanovuje svoj nasledovný školský poriadok, ktorý garantuje rovnosť a spravodlivosť pre všetky deti a zabezpečuje zdravú a podnetnú atmosféru, potrebnú pre splnenie výchovno-vzdelávacích cieľov.