kurz angličtiny

Vyučujúci: Slavka Feketeová MBA, externý lektor

Časové vymedzenie: 1 x týždenne po 35 minút

Cieľom kurzu je osvojiť si základné komunikačné schopnosti, a to pomocou jasne štruktúrovaného učebného plánu a zábavnými formami výučby ako napríklad detské piesne, kreatívne hry, veselé obrázky a zábavné dialógy. Dôraz je kladený na opakovanie slovnej zásoby a gramatických konštrukcií v takej miere, aby si dieťa vytvorilo dostatočne pevné základy pre ďalší rozvoj jazykových zručnosti.

výtvarno - keramický krúžok

Vyučujúci: Mgr. Stanislava Rybnikárová, pedagogická zamestnankyňa MŠ

Časové vymedzenie: 1 x do týždňa

Cieľom tohto krúžku je vytvoriť u detí estetické cítenie, rozvíjať tvorivosť, predstavivosť a fantáziu. Trpezlivosť a prístup k deťom sa odzrkadľujú v prácach detí.

Stimulačný program podľa D.B.Eľkonina

Vyučujúci: Stanislava Sabová, pedagogická zamestnankyňa MŠ

Časové vymedzenie: 1 x do týždňa

Cieľom tohto stimulačného programu je tréning a rozvoj fonematického uvedomovania. Deti sa tu zoznamujú so slabikovou štruktúrou slova. Neskôr prechádzajú od slabík k hláskam a rozpoznávajú hlásky v slovách. Učia sa orientovať sluchom v hláskovej štruktúre bežných kratších slov.

celoročný kurz plaveckej prípravy

Vyučujúci: tréneri Sport klubu Senec

MŠ ponúka program metódou zážitku „plávanie hrou, hra plávaním“, ktorý je nástrojom v eliminácii plaveckej negramotnosti. Metodika predplaveckej prípravy je vybudovaná na pilieroch odbornosti, profesionality, skúsenosti a citlivého prístupu k dieťaťu. Je vypracovaná na základe dlhodobých štúdii a analýz odborníkov v oblasti telesnej spôsobilosti.

Kurz predplaveckej prípravy pre deti predškolského veku (5-6 ročné) sa uskutočňuje každý týždeň a je bezplatný (financovaný zo štátneho príspevku na čiastočnú úhradu nákladov pre MŠ). Mladšie deti majú možnosť absolvovať jednorazový týždenný kurz, ktorý si už zákonný zástupca hradí.

športový krúžok

Vyučujúci: MŠK Senec / Senec Football Academy 

Časové vymedzenie: 1 x do týždňa

Športový krúžok je zameraný na zlepšenie a zdokonaľovanie obratnosti, koordinácie pohybov, jemnú a hrubú motoriku a celkovú zdatnosť dieťaťa. Deti sa Učia počúvať, sústrediť sa, riadiť sa pokynmi trénera a spolupracovať s ostatnými v kolektíve.

kurz korčuľovania

Vyučujúci: tréneri firmy Hečko – ŠK Tempo s.r.o.

Časové vymedzenie: týždenný kurz

Hravou formou sa úplní začiatočníci naučia padať a vstávať, štvornožkovať a šmýkať sa po ľade, cupitať, bežať a kĺzať sa po ľade, zohýbať kolienka a jazdiť na oboch nohách a neskôr dokonca aj na jednej nohe.- pre mierne pokročilých je to nácvik a výučba základných korčuliarskych prvkov. Kurz korčuľovania sa uskutočňuje v zimnom štadióne v Bratislave.

SPOLUPRÁCA SO ZUš SENEC

  • tanečný odbor
  • literárno-dramatický odbor
  • výtvarný odbor

Materská škola spolupracuje so ZUŠ, Fándlyho 20, Senec, ktorej odbory deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie počas pobytu MŠ navštevujú. Vyučujúci si deti na základe plnomecenstva prevezme z MŠ a po skončení ich dovedie naspäť.