vedenie školy

RIADITEĽKA ŠKOLY
 

Mgr. Marie Leginusová

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY
 

Stanislava Sabová

 

DENNÝ REŽIM

6.30 – začiatok prevádzky
• schádzanie detí, hry a hrové činnosti podľa výberu detí, skupinové, individuálne,
spoločenské hry, vzdelávacie aktivity, zdravotné cvičenia

8.50 – 9.15 – činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, desiata)

• spontánne alebo riadené činnosti: vzdelávacie aktivity, hry a činnosti podľa výberu detí, osobná hygiena, príprava na pobyt vonku, pobyt vonku, hry na školskom dvore (pohybové činnosti, tvorivé, konštrukčné a umelecké činnosti – navodzované alebo vedené učiteľkou

11.20 – 12.00 – činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, príprava na obed, obed)

• odpočinok – infrasauna (pobyt v infrasaune realizovaný podľa saunového poriadku)
literárne, hudobné chvíľky a rozhovory, odpočinok (v starších vekových skupinách
postupné skracovanie odpočinku)

14.20 – 14.50 – hygiena, olovrant

• spontánne alebo riadené činnosti: hry a hrové činnosti, vzdelávacie aktivity,
záujmové krúžky, pobyt vonku

16.45 – ukončenie prevádzky

Kmeňová  MŠ, Fándlyho 2, Senec je umiestnená v účelovej budove. Poskytuje celodennú starostlivosť pre deti od 3 – 6 rokov a pre deti s pokračovaním plnenia predprimárneho vzdelávania. Skladá sa zo štyroch pavilónov. Pre pobyt detí má MŠ nasledovné priestory: štyri herne, ktoré slúžia aj ako pracovne, jedálne, spálne a miestnosti na krúžkovú činnosť a infrasaunu. K účelovej budove prislúcha priestranný dvor so sociálnym zariadením pre deti i dospelých, pieskoviskom a rôznym záhradným náradím, ktoré je odložené v záhradnom domčeku, alebo v príslušnom sklade.                                                              Maximálny počet prijatých detí je 100.

MŠ má dve elokované pracoviská. Elokované pracovisko so sídlom Hurbanova Ves č. 59 je umiestnené v účelovej budove. Je dvojtriedne, s vyučovacím jazykom slovenským.        Maximálny počet prijatých detí je 30.

Od 04.04.2018 k MŠ pribudlo elokované pracovisko so sídlom Fándlyho č. 20, Senec, ktoré je v účelovej budove. Podľa m2 je pre elokované pracovisko Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Bratislave schválená prevádzka pre 11 detí.

materská škola a naša budúcnosť

Našim hlavným zameraním je rozvíjanie celistvej osobnosti dieťaťa ako slobodnej bytosti s dôrazom na intelektový, mravný a duchovný rozvoj, aby samo dokázalo:

 • samostatne tvorivo myslieť
 • primerane komunikovať s rovesníkmi                 i dospelými
 • vážiť si iných aj seba samého
 • vedieť sa pohotovo rozhodovať a vedieť tvorivo a primeraným spôsobom riešiť problém

materská škola - náš druhý domov

Našim cieľom je vytvoriť pre deti:

 • bezpečnú a príjemnú atmosféru, v ktorej každé dieťa bude môcť vyjadriť akúkoľvek svoju myšlienku alebo nápad
 • príjemné a podnetné príťažlivé prostredie, kde by sa deti cítili ako doma a rodičia by radi vodili svoje deti do zariadenia
 • vytvárať dôveru v partnerskom vzťahu učiteľka – dieťa – rodič  
Deti sa učia vzájomne komunikovať i s dospelými, hovoriť otvorene o svojich problémoch a budujú v sebe pocit sebavedomia. Jednou zo základných metód je používanie kruhu priateľstva, ktorý napomáha k budovaniu vzťahov na základe vzájomnej úcty, dôvery a rešpektu.

Aby materská škola dosahovala čo najlepšie výsledky, riadi sa týmito zásadami:

 • uspokojuje individuálne a vývojové potreby detí, dbá o dobré podmienky pre pohodu a zdravie detí v MŠ
 • vytvára podmienky pre spontánnu hru
 • poskytuje stravovanie podľa pravidiel zdravej výživy, pestuje zdravé stravovacie návyky
 • posilňuje a podporuje sebadôveru dieťaťa i dospelých v MŠ
 • vytvára vzťahy vzájomnej dôvery, úcty, empatie, solidarity a spolupráce so všetkými ľuďmi
 • prispieva k prevencii a riešeniu problémov životného prostredia
 • umožňuje deťom stanoviť si vlastné pravidlá
 • ponúka deťom kvalitné, podnetné estetické a hygienické prostredie
 • ponúka deťom zážitkové učenie
 • úzko spolupracuje s rodinou
 • vytvára pohodu a pozitívnu klímu pre všetkých zamestnancov
 • umožňuje vzdelávanie a odborný rast a dbá o zdravý spôsob života učiteliek
 • spolupracuje s miestnymi partnermi, ktorí sú zainteresovaní do programu a diania MŠ