OZNAMY

O Z N A M

Rada školy pri MŠ, Fándlyho 2, Senec, 903 01 Senec týmto oznamuje,

že výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku Materskej školy, Fándlyho 2, 903 01 Senec

sa uskutoční

dňa 17. 04. 2024 o 14:00 hod. v priestoroch materskej školy.

Verejnosť sa môže zúčastniť verejnej časti výberového konania (prezentovanie koncepcie kandidátov a kladenie otázok kandidátom).

Účasť verejnosti je podmienená kapacitnými možnosťami miestnosti, kde výberové konanie prebieha.

Verejnosť svojou účasťou na výberovom konaní akceptuje podmienky výberového konania, ktoré určil zriaďovateľ školy a rada školy.

Za plynulý priebeh výberového konania, ako aj za jeho administráciu je zodpovedná rada školy.

Ing. Ján Pullman

predseda Rady školy

pri MŠ, Fándlyho 2, 903 01 Senec

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY 

Školský rok: 2024/2025

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov.
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva v čase od 1. mája do 31. mája 2024 v materskej škole.

Informácie k zápisu tu: ZÁPIS DETÍ DO MATERSKÝCH ŠKÔL V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA SENEC

Tlačivá na stiahnutie:

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ, Fándlyho 2, Senec

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu

Vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania

NAšA MATERSKÁ ŠKOLA

naše krúžky a programy

Stravu je možné odhlásiť najneskôr do 7:30 hod. v príslušný deň telefonicky na

tel. č. 0910 122 266 

alebo poslaním SMS správy.