poplatky

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy je určená všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľa, mesta Senec č. 8/2022.

1. V zmysle § 28 zákona č. 127/2021 Z. z. ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej len „školský zákon“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu jej výdavkov. Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec sa určuje na 23 € mesačne.

2. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Pri neuhradení poplatku zákonným zástupcom za predchádzajúce tri mesiace, rozhodne riaditeľ o predčasnom skončení predprimárneho vzdelávania dieťaťa.

3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o
tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej
núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

4. Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov materskej školy je znížený o sumu 5 eur mesačne (tzv. zamestnanecká zľava) pre deti zamestnancov pracujúcich v školách v školských zariadeniach (ďalej len „zamestnanec“) v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec.

Zamestnanec, ktorý je v trvalom pracovnom pomere a po uplynutí skúšobnej doby si dané zníženie príspevku (o 5 eur) môže uplatniť u zamestnávateľa, alebo riaditeľa školy, školského zariadenia, ktoré jeho dieťa navštevuje a zariadenie je v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec.

5. V prípade, ak dieťa navštevuje materskú školu počas letnej činnosti (počas mesiacov júl a august) čo len jeden deň, zákonný zástupca je povinný uhradiť výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v plnej výške, čiže 23 €.

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a výška príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady za poskytovanie stravy v školskej jedálni:

1. Školská jedáleň pri materskej škole, ktorých zriaďovateľom je Mesto Senec, poskytujú stravovanie deťom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca (ďalej aj ako „ZZ“) vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca čiastočne prispieva aj na úhradu režijných nákladov (viď. tabuľka),

2. Výšku nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov určujú finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo. Sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,

3. Mesto Senec, ako zriaďovateľ školských jedální pri základných a materských školách určuje 3. pásmo podľa platných Finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s platnosťou od 01.09.2019,

4. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov, je určený za každý stravovací deň nasledovne:

Podľa internej smernice týkajúcej sa čl. 6 ods. 4 VZN Mesta Senec č. 08/2022, ktorým sa určujú výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec, výber režijných nákladov na stravovanie sa bude vyberať mesačne, paušálne vo výške 10 €. Zákonný zástupca dieťaťa ich bude uhrádzať vždy mesiac vopred do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca.

Ak bude dieťa chýbať 20 a viac dní po sebe, paušálny poplatok za režijné náklady vo výške 10 € mu bude prenesený v plnej výške do ďalšieho mesiaca. Deti, ktorí trpia celiakiou, rôznymi intoleranciami: vyrúbenie poplatku za režijné náklady (zohrievanie jedla, umývanie tanierov,…) je na individuálnom zvážení a v kompetencii vedúcej školskej jedálne školy, ktorú dieťa navštevuje.