poplatky

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy je určená všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľa, mesta Senec č. 2/2023.

 1. Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole je určený sumou 28,00 Euro (slovom: dvadsať osem euro) jednotnepre všetky deti navštevujúce materskú školu.
 2. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
  1. pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
  2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
  3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
  4. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
  5. ktoré nedochádzalo do materskej školy ani jeden deň v čase letných školských prázdnin (v mesiacoch júl a august), alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku (pomerná časť príspevku sa platí aj v prípade, ak je materská škola otvorená v čase letných školských prázdnin napr. len dva týždne, t.j, platí sa len polovičný príspevok).
 1. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Pri neuhradení príspevku zákonným zástupcom dieťaťa za predchádzajúce tri mesiace, bude dieťa z materskej školy vylúčené riaditeľom školy (netýka sa to detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné).

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a výška príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady za poskytovanie stravy v školskej jedálni

 1. Školské jedálne pri základných školách a školské jedálne pri materských školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto Senec, poskytujú stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca (ďalej aj ako „ZZ“) vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca čiastočne prispieva aj na úhradu režijných nákladov.
 2. Výšku nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov určujú finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo. Sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
 3. Mesto Senec, ako zriaďovateľ školských jedální pri základných a materských školách a školských zariadení určuje 3. pásmo (pre deti, žiakov a zamestnancov) podľa platných pásiem: Finančného pásma A na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 01.01.2023 a Finančného pásma B na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov pre diétne stravovanie, stravovanie športovcov, celoročné stravovanie a stravovanie zamestnancov školy, školských zariadení a iných fyzických osôb s účinnosťou od 01.01.2023.
 4. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 9 školského zákona určuje výšku príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, okrem dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom podľa osobitného predpisu (zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších právnych predpisov), na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v školskej jedálni takto: