ODHLASOVANIE ZO STRAVY

Stravu je možné odhlásiť  najneskôr do 7:30 hod. v príslušný deň telefonicky na 

tel. č. 0910 122 266 

alebo poslaním SMS správy.

image00016

Z dôvodu dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu po 7,30 hod. Za  neodobratú  alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

V prípade, že dieťa potrebuje osobitný spôsob stravovania (bezlepková, diabetes, šetriaca diéta a iné), je potrebné priniesť do materskej školy potvrdenie od odborného lekára špecialistu (diabetológ, imunológ, gastrológ). V prípade ak školská jedáleň nezabezpečuje osobitný spôsob stravovania, zákonnému zástupcovi je umožnené za určitých podmienok stravu pre dieťa do materskej školy priniesť. V iných prípadoch je zákaz prinášania akejkoľvek stravy do materskej školy. Počas pobytu v materskej škole je dieťa povinné odoberať stravu.