ZELENÁ ŠKOLA

2021 - 2023

naša materská škola je už niekoľko rokov zapojená do environmentálneho výchovno-vzdelávacieho programu Zelená škola.

Nakoľko téma ochrany životného prostredia je veľmi aktuálna, naša škola sa rozhodla pokračovať v tomto projekte v rámci témy „Odpad“.

Vedieme deti k tomu, aby chápali, že človek ako súčasť prírodného prostredia sa musí zodpovedne správať, správne separovať odpad, znižovať jeho množstvo a využívať možnosti recyklovania.

Kolégium Zelenej školy 2021-2023

Mgr. Marie Leginusová – riaditeľka MŠ
Slavka Feketeová, MBA – koordinátorka ZŠ
Mgr. Stanislava Rybnikárová – podkoordinátorka ZŠ
Mgr. Lenka Nágelová – pedagogický zamestnanec MŠ (MD)
Tatiana Žáková – pedagogický zamestnanec MŠ
Bc. Vojteška Felcanová – pedagogický zamestnanec MŠ
Alžbeta Spuchľáková – vedúca školskej jedálne MŠ
Andrea Csermáková – hlavná kuchárka MŠ
Emília Kollárovičová – nepedagogický zamestnanec MŠ
Ing. Dana Knošková PhD. – zákonný zástupca
Mgr. Alena Predáčová – zákonný zástupca

Aktivity k téme odpad v našej MŠ

Zakúpenie smetných košov na separovanie odpadu – do priestorov MŠ boli zakúpené smetné nádoby na správne separovanie odpadu.

Vytvorenie kompostéra z paliet na využitie kuchynského odpadu vhodného na kompostovanie – v spolupráci s rodičmi sme  počas brigády vytvorili ekologický kompostér z europaliet, kde vyhadzujeme kuchynský bio odpad a deti majú možnosť pozorovať rozklad  odpadu a jeho následné využitie v našich školských záhonoch

Pravidelné vzdelávanie detí o dôležitosti separovanie, ochrane prírody – v našej MŠ sa pravidelne zapájame do aktivít súvisiacich s tematikou životného prostredia, ako napr. akcie ku Dňu Zeme organizovanej mestom Senec. Zároveň si s deťmi v rámci MŠ robíme rôzne aktivity pripomínajúce im tento deň, napr. sledovanie náučných videí, výroba obrázkov, sadenie rôznych rastliniek ako pažítka, bazalka a pod. Pravidelne organizujeme pre deti vzdelávacie aktivity aj  vďaka externými spoločnostiam ako Daphne, ktoré ponúkajú rôzne zaujímavé programy vedené pútavou formou. Sú zamerané na ochranu prírody, vrátane témy odpady. Taktiež majú deti k dispozícii v triedach materiály, ako hry, knihy, pracovné listy a pod. s touto tématikou.

Vytvorenie knižnej búdky v spolupráci s rodičmi – v rámci brigády sme v spolupráci s rodičmi zmontovali aj drevenú knižnú búdku, ktorá slúži na výmenu knižiek, ktoré rodičia prinesú z domu. Takýmto spôsobom sa snažíme prispieť k zníženiu množstva kupovaných nových kníh a viesť deti k tomu, aby si vážili knihy.

Brigáda v školskej záhradke – v spolupráci s rodičmi sme v počas brigády v máji 2022 vyčistili a upravili našu bylinkovú záhradu a vytvorili sme vyvýšené záhony, kde sme spolu s deťmi zasadili rastlinky. V úprave záhrady priebežne pokračujeme aj tento školský rok.

Burza použitých hračiek a kníh – v máji 2022 sa nám podarilo zorganizovať burzu, kde rodičia taktiež pomohli s organizáciou a prispeli svojimi použitými hračkami a knihami, ktoré si deti potom mohli prísť vybrať na výmenu. Burzu zopakujeme aj tento rok v jarných mesiacoch.

Tvorivé dielne – školský rok 2022 sme zakončili v júni veľmi úspešnou akciou, opäť s rodičmi, kedy rodičia spolu so svojimi deťmi tvorili z recyklovaných materiálov. Z použitých darčekových tašiek si vyrábali korunky na ozdobu a sklenené poháre si ozdobili, a budú použité ako svietniky alebo vázy. Veľmi radi si túto peknú akciu znovu zopakujeme aj tento rok taktiež v jarných mesiacoch.

Návšteva zberného dvora – deti z predškolských tried sa v jesenných mesiacoch r.2022 zúčastnili návštevy zberného dvora v Senci, kde sa oboznámili stým, čo sa ďalej deje s odpadom, ako sa separuje a  ďalej spracuje.

Zber – v priebehu roka  taktiež zbierame a odovzdávame staré baterky, zubné kefky a papier.

Zapojenie sa do projektu komunálny materiálový kruh v MŠ máme namotované nové dávkovače na mydlo ako aj zásobníky na toaletný papier. Tieto zásobníky ako aj toaletný papier boli vyrobené recykláciou z použitých tetrapakov, ktorých nemalé množstvo používame aj u nás /mlieko/.

Návšteva firmy na výrobu papiera – deti z predškolských tried sa zúčastnili v Marci 2023 exkurzie vo firme Petrus Papier na ručnú výrobu papiera. Oboznámili sa s procesom výroby a zároveň si vyrobili svoj vlastný papier z bavlníka.

Pesnička na tému Odpad (na melódiu Prší,prší). Inšpirovali sme sa inou školou a naučili sme sa spolu s deťmi túto skvelú pesničku:

Aj keď sme len malé deti, I my vieme triediť smeti. Modrá, žltá, zelená, Vieme, čo to znamená.

Slniečko nám vonku svieti, Poďme všetci triediť smeti. Papier, plasty, plechovky, Sklo aj staré baterky.

Prší prší len sa leje, Ujo smetiar sa usmeje. Rýchlo z auta vylezie A odpadky odvezie.

ZELENÁ ŠKOLA

2018 - 2020

Našou prvou témou v rámci tohto projektu bola „Zeleň a ochrana prírody“. Naša škola získala v tejto téme certifikát a vlajku Zelenej školy za obdobie september 2020 – august 2022.

V tejto téme sme sa zamerali na ochranu včelstva. V spolupráci s rodičmi sa nám podarilo vybudovať záhradku, v ktorej pestujeme liečivé bylinky využívané v našej školskej kuchyni.

Taktiež pestujeme ovocné kríky aKO
čučoriedky, maliny a ríbezle, ktoré majú deti možnosť si obrať a zjesť.
Deti sa pravidelne vzdelávajú o živote včiel, ich ochrane a význame pre
prírodu v podobe rôznych aktivít realizovaných v MŠ. Pravidelne sa

zúčastňujeme exkurzie na včelárskej paseke (Múzeum včelárstva) v Kráľovej pri Senci a tiež sušíme naše dopestované liečivé bylinky, z ktorých si potom s deťmi robíme čaj. Je to tiež jeden zo spôsobov, ako u detí rozvíjame záujem o zdravý životný štýl.